Kallelse till extra medlemsmöte

Tid 15 maj mellan kl 19.00 — som längst kl 20.00
Plats: Spiruddens Båtklubb

Spiruddens Båtklubb har inför 2019 — i likhet med ett flertal andra båtklubbar —haft ett något ökande antal lediga båtplatser.

För att öka klubbens attraktionskraft och locka till sig fler medlemmar — och därigenom stärka klubbens ekonomi — beslutades vid styrelsemöte den 9 april 2019 att permanent sänka förstagångsavgiften från 4 000 SEK till 3 000 SEK samt att tillfälligt, fram till midsommar, 2019 sänka förstagångsavgiften till 2 000 SEK. En ledamot reserverade sig mot beslutet.

För de medlemmar som betalt 4 000 SEK i förstagångsavgift kommer återbetalnings ske med 1 000 SEK.

Åtgärderna, som marknadsförts i annons på Blocket och på Internet, har givit en positiv respons och flera personer har ansökt om medlemskap vid SBK.

Klubbens revisorer har anmärkt att klubbens stadgar betr avgifter stipulerar: Samtliga avgifter fastställs vid årsmötet. Extra uttaxering eller nya avgifter, kan ske efter beslut på medlemsmöte.

Ovan har anförts styrelsens bevekelsegrunder för avgiftssänkningarna och revisorernas invändning att avgiftsändringarna inte tillkommit stadgeenligt.

Vid det nu utlysta extra medlemsmötet kommer underställas klubbens medlemmar att medelst omröstning besluta om:

  • att permanent sänka förstagångsavgiften från 4 000 SEK till 3 000 SEK
  • att tillfälligt, till midsommar 2019, sänka förstagångsavgiften till 2 000 SEK
  • och att retroaktivt godkänna styrelses beslut från den 9 april 2019 betr nämnda avgiftssänkningar.

Det är viktigt at så många medlemmar som möjligt möter upp till extra medlemsmöte vid Spiruddens Båtklubb den 15 maj 2019.

VÄLKOMNA
Styrelsen