Medlemsmöte och städdag

Medlemsmöte och städdag 30/3 kl 10,00-14,00
Dagordning till medlemsmöte
§:1 Mötes öppnande
§:2 Godkännande av dagordning
§:3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§:4 Röstlängd
§:5 Val av justeringspersoner och rösträknare
§:6 1st motion för ändring stadgar
§:7 Förslag till ändrade stadgar och omröstning
§:8 Övriga frågor
§:9 Mötet avslutas