Kallelse till extra medlemsmöte

Plats:Spiruddens  Båtklubb 2017-05-11 kl 19.00

Obs, mötet sker utomhus

För att ta del av övriga bilagor hänvisar vi till utskick via mail.

Med anledning av det stora intresset för Y-bommar och mångas önskemål att redan till sommaren kunna använda sig av dessa, har styrelsen jobbat med att undersöka möjligheten att hinna med  detta arbete.

I en första etapp kommer B- bryggan att förses med Y-bommar. Stockholm stad ger
klartecken och påpekar dessutom att det är positivt av miljöskäl. Ju mindre vi rör upp i bottensedimentet, exempelvis vid byte och flytt av bojstenar och bojkätting mm, desto bättre.

Efter inrådan av våra revisorer, behöver vi, för att kunna gå vidare med arbetet, göra tillägg i verksamhetsplanen och budgeten för 2017 och att beslut fattas på ett medlemsmöte, som du härmed kallas till den 11 maj 2017.

De ekonomiska konsekvenserna för klubben blir små genom att varje båtägare som tilldelas en plasts med Y-bom betalar en depositionsavgift samt att avgiften för båtplatsen höjs med 700 kronor.

Klubben tar kostnaderna för fästjärn på B-bryggan samt 6 stycken ändbommar, totalt ca 87 800 kr.

Från detta avgår ovan nämnda höjning av bryggplatsen med 700 kr/år och plats, plus möjlighet att även hyra ut 4st platser mellan pontonerna, uppskattningsvis totalt 30 000 kr. Klubbens kostnad skulle då bli ca 57.800 kronor för den första etappen år ett, år två avgår ytterligare ca 30 000 kr, år tre ytterligare 30.000kr.

Därefter kommer klubben att bygga upp en reserv för underhåll av Y-bommarna samt reservera pengar på depositionskontot.

Kostnaderna för den enskilde båtägaren som blivit tilldelad plats med Y-bom framgår av tidigare utskick, för övriga båtplatser tillkommer inga kostnader. Långsiktigt kommer klubbens ekonomi inte att påverkas då upplägget endast berör de som valt att ligga på Y-bom.

Ett nytt debiteringssystem kommer att införas i samband med att Y-bommar monteras, men kommer att gälla först 2018. Det är baserat på att man betalar per decimeter, båtens bredd plus 7 decimeter.
Om utrymme finns kan man köpa till ytterligare decimetrar. Det är samma kostnader för hyran till staden som skall fördelas enligt det nya debiteringssystemet.

Styrelsen anser att detta upplägg är det bästa och mest rättvisa systemet, där var och en tar sina egna kostnader. Andra alternativ har
diskuterats men förkastats.

Anbud från två företag som tillverkar Y-bommar av den kvalitet vi krävt har infordrats, utvärdering av leveranstider och pris har bedömts och det mest fördelaktiga anbudet har valts.

Om resultatet faller väl ut kommer styrelsen att jobba vidare med resterande bryggor.

Naturligtvis kommer några att vilja ligga på boj även i framtiden, en eller två pontoner planeras att reserveras för detta.

Delar av styrelsen kommer att hjälpa till med sätta ihop och montera Y-bommarna på plats med hjälp av berörda båtägare.

Det är viktigt att så många som möjligt kommer till detta extramöte den 11 maj, så att ett väl förankrat beslut kan tas.

Väl mött!
Styrelsen

Y-bommar B-bryggan, Vår 2017

Styrelsen har arbetat frenetiskt med att sammanställa och planera efter enkäten om Y-bommar i Spiruddens Båtklubb. Vi kan glädjande konstatera att över 70 st anmält intresse för bommar!

Vi har därför beslutat att börja med 1st brygga i vår och det kommer att bli B-bryggan (närmast till vänster om mastkranen från land sett). Grovplanering är redan klar.

Varför B?

–Det var den bryggan där nästan alla tackat ja och vi behöver inte flytta så många.

-Vi kommer inte hinna eller mäkta med att ta mer än 1 brygga åt gången.

Båtrampen

Båtrampen kommer att renoveras under maj månad 2017.  Vi räknar med att om inget oförutsett inträffar så har vi en ny båtramp i början av juni.