Förtöjning mellan boj och brygga

Vid förtöjning mellan brygga & boj måste du först vara säker på att bojen och bryggan är tillräckligt väl dimensionerade för din båts tyngd. Sedan måste du se till att båten ligger ”åt rätt håll” dvs. att fören/stäven ska ligga mot vinden. Det är tyvärr vanligt att motorbåtar akterspegel förtöjs med aktern mot sjön och sjunker på grund av att vågorna slår in över aktern och fyller båten.

Linans längd mellan båt och boj skall inte understiga halva båtlängden och inte vara kortare än tre meter. Men avståndet får inte heller bli så stort att båten kan driva mot intill liggande båtar.

Tänk på att båtar med stort vindfång utgör en extra belastning på förtöjningsanordningarna. Är utrymmet så begränsat att båtarna måste ligga uppsträckta mellan brygga & boj så skall två bryggtampar användas. Dessa bör förses med fjäderanordningar och säkras förbi de fjädrande delarna.  Detta är extra viktigt vid pontonbryggor eftersom pontonens och båtens rörelser vid sjöhävning förvärrar rycket.

Vid hårt väder blir det stora påkänningar både för och akter. Det är därför   nödvändigt att Du alltid har tillräckligt dimensionerat förtöjningsgods.

Allt detta gäller även då man förtöjer vid påle istället för boj.

Så här förtöjer du båten vid boj.