Y-bommar 2018

Årsmötet beslutade om att det ska läggas ut y-bommar på fler bryggor, A-bryggans södra sida samt på C-bryggans södra sida. Södersida är de bojplatser som har jämna nummer, det vill säga höger sida sett från land.

De medlemmar som ligger på dessa hamnplatser kommer att få nya bojplatser hänvisade av hamnkapten via mail, när platserna för y-bommar blivit tilldelade.

Montering av y-bommar kommer att ske under vår eller höst. Stockholm stad, Fritidsförvaltningen har med kort varsel meddelat att de ska byta samtliga törnstockar på bryggorna, under våren.

Medlemmar som önskar få plats vid y-bom ska anmäla det senast 15 februari, till den interna kön ”Kö för ny hamnplats” och välja y-bom. Om du tidigare har anmält intresse så kontrollera att din anmälan är korrekt. Anmälningar till förra årets y-boms projekt gäller inte.

https://bas.batunionen.se/Account/LogIn

Urvalet av vilka som får plats handlar om anmälningstid samt lämplig båtstorlek, i kombination. Minsta plats för y-bom = båtbredd+70cm.

Medlem som tilldelas plats vid y-bom kommer bli kallade till ett informationsmöte, runt månadsskiftet februari/mars. Efter mötet ska medlem omgående betala in anmälningsavgift på 2000 kr, anmälan är bindande och återbetalas ej.

Innan beställning av Y-bommar görs, måste samtliga medlemmar som tilldelats plats betala in depositionsavgiften där anmälningsavgiften avräknas. Medlem måste även delta i arbetet på tilldelade arbetsdagar. Medlem som inte uppfyller dessa krav, förlorar rätten till plats vid y-bom.