Avgifter 2018

Medlemsavgift per kalenderår                                                        300 kr

Nyttjanderättsavgift, betalas första gången båtplats nyttjas      3000 kr

Y-bom 10 m, deposition                                                                   8 595 kr

Y-bom 8 m, deposition                                                                     7 300 kr

Y-bom 6 m, deposition                                                                     4 695 kr

Nyckeldeposition                                                                              500 kr

(Nyckel till vägbom och brygga kvitteras ut hos vår hamnkapten mot en deposition för varje nyckel.)

Klubbvimpel                                                                                      200 kr

(Vi har ett avtal med Åva Båtsällskap om att få hämta/tanka vatten vid deras mastkrans brygga, under förutsättning att båten bär SBK’s klubbvimpel, väl synlig.)

Administrationsavgift                                                                        500 kr

Ej anmält ändring av båt / email-adress                                       500 kr

Brott mot stadgarna                                                                          1000 kr

Förlorad nyckel                                                                                 500 kr

Anmälan att hamnplats/bryggplats inte kommer att nyttjas ska meddelas hamnkapten senast sista februari, annars debiteras avgift som föregående år.

Hamnavgift/Bryggavgift per kalenderår;

Bojplats, båtbredd 0 – 2,10 m              2 moduler / 3öglor           2 100 kr

Bojplats, båtbreddd 2,11 – 3,19 m      3 moduler / 4 öglor          3 150 kr

Bojplats, båtbredd 3,20 – 4,00 m        4 moduler / 5 öglor          4 200 kr

Y-bom, underhåll                                                                              700 kr

Y-bomsplats, avgift/100 cm                                                             900 kr

Bryggplats hyres för viss överenskommen båt, inte hamnplats. Kontroller äger regelbundet rum för att säkerställa att rätt båt ligger på anvisad plats. Hamnkapten har rätt att anvisa ny hamnplats, vid behov.

Faktura avseende medlemsavgift etc. aviseras till den adress medlemmen uppgivit till klubben. Det är medlemmens ansvar att anmäla ny mail så att eventuell uteslutning inte beror på felaktig adress. Det åligger inte klubben att söka efter ny adress. Anmälan om ändring av kontaktuppgifter eller byte av båt gör du här, https://bas.batunionen.se/
Här går det även att anmäla intresse för hamnplatsbyte.

Begäran om utträde ur klubben ska meddelas skriftligt till klubbens kassör. Utträdet gäller från och med månadsskiftet efter att begäran kommit klubben tillhanda. Erlagda avgifter återbetalas inte.

Medlem som inte erlagt medlemsavgift senast efter påminnelsens sista betalningsdag anses ha utträtt ur klubben. Rätt till bryggplats upphör därmed omedelbart.

Kort rapport från årsmötet

Årsmöte

Årsmötet ägde rum den 10 december 2014  i Göta SS lokaler på Långholmen.

16 röstberättigade medlemmar deltog i mötet. På grund av sjukdom kunde inte

revisorerna närvara vid mötet vilket fick till följd att ett antal  viktiga beslut inte kunde tas.

För att komplettera detta utlysdes ett extra möte som hölls den 30 januari. Till detta möte kom 11 medlemmar.

Några noteringar från mötet:

Verksamhetsplanen godkändes, se nedan

Medlemsavgifterna  skall vara oförändrade under 2015

Ny i styrelsen är Hanneli Hillertorp

Lämnat styrelsen efter väldigt många år har Bo Tengblad

 

Verksamhetsplan 2015

För verksamhetsåret 2015 planerar Spiruddens BK följande aktiviteter.

  •  Fortsatt underhåll av bojekan.
  •  Fortsätta med utfyllning av parkeringsytor nere vid sjön.
  •  Anskaffa diverse redskap, krattor, räfsor mm.
  •  Reparation av mastkranen, bland annat behöver spelet repareras.
  •  Anskaffa och byta ut fem skottkärror.
  •  Reparation av belysning, skylift behöver hyras för att byta ljuskällor i de höga stolparna.
  •  Anskaffa motorsåg och skyddskläder.
  •  Reparera slipen, borttagning av trasiga betongplattor som skall ersättas med nya.
  •  Anskaffning av handverktyg.
  •  Under året planeras två medlemsträffar då vi städar området samt flyttar bojar som är olämpligt placerade.

Lördagen den 25 april samlas de som har sina båtar på C-bryggans södra sida samt de som har sina båtar på D-bryggans norra sida.

Lördagen den 14 november samlas de som har sina båtar på D-bryggans södra sida samt de som har sina båtar på E-bryggans norra sida.

Samlingarna sker kl 09.00