Avgifter 2018

Medlemsavgift per kalenderår                                                        300 kr

Nyttjanderättsavgift, betalas första gången båtplats nyttjas      3000 kr

Y-bom 10 m, deposition                                                                   8 595 kr

Y-bom 8 m, deposition                                                                     7 300 kr

Y-bom 6 m, deposition                                                                     4 695 kr

Nyckeldeposition                                                                              500 kr

(Nyckel till vägbom och brygga kvitteras ut hos vår hamnkapten mot en deposition för varje nyckel.)

Klubbvimpel                                                                                      200 kr

(Vi har ett avtal med Åva Båtsällskap om att få hämta/tanka vatten vid deras mastkrans brygga, under förutsättning att båten bär SBK’s klubbvimpel, väl synlig.)

Administrationsavgift                                                                        500 kr

Ej anmält ändring av båt / email-adress                                       500 kr

Brott mot stadgarna                                                                          1000 kr

Förlorad nyckel                                                                                 500 kr

Anmälan att hamnplats/bryggplats inte kommer att nyttjas ska meddelas hamnkapten senast sista februari, annars debiteras avgift som föregående år.

Hamnavgift/Bryggavgift per kalenderår;

Bojplats, båtbredd 0 – 2,10 m              2 moduler / 3öglor           2 100 kr

Bojplats, båtbreddd 2,11 – 3,19 m      3 moduler / 4 öglor          3 150 kr

Bojplats, båtbredd 3,20 – 4,00 m        4 moduler / 5 öglor          4 200 kr

Y-bom, underhåll                                                                              700 kr

Y-bomsplats, avgift/100 cm                                                             900 kr

Bryggplats hyres för viss överenskommen båt, inte hamnplats. Kontroller äger regelbundet rum för att säkerställa att rätt båt ligger på anvisad plats. Hamnkapten har rätt att anvisa ny hamnplats, vid behov.

Faktura avseende medlemsavgift etc. aviseras till den adress medlemmen uppgivit till klubben. Det är medlemmens ansvar att anmäla ny mail så att eventuell uteslutning inte beror på felaktig adress. Det åligger inte klubben att söka efter ny adress. Anmälan om ändring av kontaktuppgifter eller byte av båt gör du här, https://bas.batunionen.se/
Här går det även att anmäla intresse för hamnplatsbyte.

Begäran om utträde ur klubben ska meddelas skriftligt till klubbens kassör. Utträdet gäller från och med månadsskiftet efter att begäran kommit klubben tillhanda. Erlagda avgifter återbetalas inte.

Medlem som inte erlagt medlemsavgift senast efter påminnelsens sista betalningsdag anses ha utträtt ur klubben. Rätt till bryggplats upphör därmed omedelbart.

Bojekan utlånad

Åva båtsällskap har lånat vår bojeka, måndag eftermiddag och resten av kvällen,  2017-07-03.

Medlemsinloggning

Nu har samtliga medlemmar möjlighet att logga in i medlemsregistret och se sina egna uppgifter samt anmäla ändring av sina personuppgifter och båtdata.

Använd denna länk för att enkelt logga in i vårt medlemsregister https://bas.batunionen.se/

Kallelse till extra medlemsmöte

Plats:Spiruddens  Båtklubb 2017-05-11 kl 19.00

Obs, mötet sker utomhus

För att ta del av övriga bilagor hänvisar vi till utskick via mail.

Med anledning av det stora intresset för Y-bommar och mångas önskemål att redan till sommaren kunna använda sig av dessa, har styrelsen jobbat med att undersöka möjligheten att hinna med  detta arbete.

I en första etapp kommer B- bryggan att förses med Y-bommar. Stockholm stad ger
klartecken och påpekar dessutom att det är positivt av miljöskäl. Ju mindre vi rör upp i bottensedimentet, exempelvis vid byte och flytt av bojstenar och bojkätting mm, desto bättre.

Efter inrådan av våra revisorer, behöver vi, för att kunna gå vidare med arbetet, göra tillägg i verksamhetsplanen och budgeten för 2017 och att beslut fattas på ett medlemsmöte, som du härmed kallas till den 11 maj 2017.

De ekonomiska konsekvenserna för klubben blir små genom att varje båtägare som tilldelas en plasts med Y-bom betalar en depositionsavgift samt att avgiften för båtplatsen höjs med 700 kronor.

Klubben tar kostnaderna för fästjärn på B-bryggan samt 6 stycken ändbommar, totalt ca 87 800 kr.

Från detta avgår ovan nämnda höjning av bryggplatsen med 700 kr/år och plats, plus möjlighet att även hyra ut 4st platser mellan pontonerna, uppskattningsvis totalt 30 000 kr. Klubbens kostnad skulle då bli ca 57.800 kronor för den första etappen år ett, år två avgår ytterligare ca 30 000 kr, år tre ytterligare 30.000kr.

Därefter kommer klubben att bygga upp en reserv för underhåll av Y-bommarna samt reservera pengar på depositionskontot.

Kostnaderna för den enskilde båtägaren som blivit tilldelad plats med Y-bom framgår av tidigare utskick, för övriga båtplatser tillkommer inga kostnader. Långsiktigt kommer klubbens ekonomi inte att påverkas då upplägget endast berör de som valt att ligga på Y-bom.

Ett nytt debiteringssystem kommer att införas i samband med att Y-bommar monteras, men kommer att gälla först 2018. Det är baserat på att man betalar per decimeter, båtens bredd plus 7 decimeter.
Om utrymme finns kan man köpa till ytterligare decimetrar. Det är samma kostnader för hyran till staden som skall fördelas enligt det nya debiteringssystemet.

Styrelsen anser att detta upplägg är det bästa och mest rättvisa systemet, där var och en tar sina egna kostnader. Andra alternativ har
diskuterats men förkastats.

Anbud från två företag som tillverkar Y-bommar av den kvalitet vi krävt har infordrats, utvärdering av leveranstider och pris har bedömts och det mest fördelaktiga anbudet har valts.

Om resultatet faller väl ut kommer styrelsen att jobba vidare med resterande bryggor.

Naturligtvis kommer några att vilja ligga på boj även i framtiden, en eller två pontoner planeras att reserveras för detta.

Delar av styrelsen kommer att hjälpa till med sätta ihop och montera Y-bommarna på plats med hjälp av berörda båtägare.

Det är viktigt att så många som möjligt kommer till detta extramöte den 11 maj, så att ett väl förankrat beslut kan tas.

Väl mött!
Styrelsen

Y-bommar B-bryggan, Vår 2017

Styrelsen har arbetat frenetiskt med att sammanställa och planera efter enkäten om Y-bommar i Spiruddens Båtklubb. Vi kan glädjande konstatera att över 70 st anmält intresse för bommar!

Vi har därför beslutat att börja med 1st brygga i vår och det kommer att bli B-bryggan (närmast till vänster om mastkranen från land sett). Grovplanering är redan klar.

Varför B?

–Det var den bryggan där nästan alla tackat ja och vi behöver inte flytta så många.

-Vi kommer inte hinna eller mäkta med att ta mer än 1 brygga åt gången.

Båtrampen

Båtrampen kommer att renoveras under maj månad 2017.  Vi räknar med att om inget oförutsett inträffar så har vi en ny båtramp i början av juni.

Kallelse till städdag vid Spiruddens Båtklubb,

 

lördagen den 25 mars 2017, kl 09.00 till när vi är klara

Hej på er,

Såväl gamla som nya medlemmar får möjlighet att träffa klubbens andra medlemmar och även valda delar av styrelsen.

Styrelsen vill introducera nya medlemmar i klubben och skapa en känsla av samhörighet och få alla att känna sig delaktiga.

Varje år genomförs två städdagar, varje vår, sista lördagen i mars, och en på hösten, sista lördagen i oktober. Varje städdag är även ett medlemsmöte där vi diskuterar aktuella frågor.

Planerade aktiviteter är:

  • Rengöring av lyktglas på bryggornas belysningsstolpar
  • ”Sjösättning” av räddningsstegar som sitter på bryggorna liksom bojekan efter avslutat uppdrag.
  • Städning och uppfräschning av parkeringsytor och ytor runt om i närområdet
  • Uppfräschning av dasset för säsongen
  • Diskussion om föreslagen stadgeändring
  • Korvgrillning med tillhörande kall dryck

Är du vegetarian, vegan eller har andra önskemål är du välkommen att höra av dig innan så ska vi försöka tillmötesgå dina önskemål.

Beroende på väderlek föreslår vi att ni förser er med lämpliga oömma kläder och egen varm dryck. Erfarenhetsmässigt vet vi också att arbetshandskar och en skiftnyckel i bakfickan kan vara lämpligt att ta med sig, förutom ett glatt humör också.

Vi brukar få frågor om hur länge vi kommer hålla på, vilket är svårt att säga eftersom arbetssysslorna och antalet deltagare varierat tidigare.  Ska man gifta sig på eftermiddagen, passa flyget till Thailand eller något annat livsavgörande kommer vi självklart vara lyhörda för det, men att missa ett avsnitt av favoritserien på TV är kanske inte livsviktigt… Vi har hittills aldrig tvingats jobba i mörker i alla fall.

Väl mött vid mastkranen den 25 mars 2017, kl 09.00 !

Bästa sättet att få kontakt är via mail hamnkapten@spiruddensbk.se 076-2097701 (SMS)