Välkomna på Årsmöte i Spiruddens BK

Medlemmar i Spiruddens Båtklubb kallas till årsmöte.

Tid: tisdagen den 3 december 2019
Plats: Nationalparkens hus, Naturrum Tyresta
Tid: Kl:18,00-21,00 inför årsmötet serveras det kaffe/the med
tilltugg. Därefter genomförs årsmötet

Dagordning kommer i ett senare utskick.
Välkommen.
Styrelsen.

Ring: Rolf Segerman 070-3631931 om du kommit vilse.

Färdväg: Motorvägen Stockholm-Nynäshamn. Ta av mot Brandbergen,
följ sedan skyltning mot ”Nationalparken ”ca 5km
Eller se Google Maps.

Valberedningen söker akut en ny kassör !

Vår kassör ska arbeta med föreningens löpande ekonomi och delta aktivt i styrelsens arbete.

Vi behöver en kassör som kan göra vår bokföring, bokslut, deklaration och tillsammans med styrelsen göra en budget samt vägleda styrelsen i ekonomiska frågor. Vår kassör hanterar allt kring betalning av medlemsavgifter och andra avgifter, vilket även innebär medlemskontakter.

För detta arbete utgår ett mindre arvode.

Du kan nominera någon medlem du tycker är väl lämpad för arbetet (den nominerade bör ha blivit tillfrågad) eller nominera dig själv.

valberedning@spiruddensbk.se

Kallelse till extra medlemsmöte

Tid 15 maj mellan kl 19.00 — som längst kl 20.00
Plats: Spiruddens Båtklubb

Spiruddens Båtklubb har inför 2019 — i likhet med ett flertal andra båtklubbar —haft ett något ökande antal lediga båtplatser.

För att öka klubbens attraktionskraft och locka till sig fler medlemmar — och därigenom stärka klubbens ekonomi — beslutades vid styrelsemöte den 9 april 2019 att permanent sänka förstagångsavgiften från 4 000 SEK till 3 000 SEK samt att tillfälligt, fram till midsommar, 2019 sänka förstagångsavgiften till 2 000 SEK. En ledamot reserverade sig mot beslutet.

För de medlemmar som betalt 4 000 SEK i förstagångsavgift kommer återbetalnings ske med 1 000 SEK.

Åtgärderna, som marknadsförts i annons på Blocket och på Internet, har givit en positiv respons och flera personer har ansökt om medlemskap vid SBK.

Klubbens revisorer har anmärkt att klubbens stadgar betr avgifter stipulerar: Samtliga avgifter fastställs vid årsmötet. Extra uttaxering eller nya avgifter, kan ske efter beslut på medlemsmöte.

Ovan har anförts styrelsens bevekelsegrunder för avgiftssänkningarna och revisorernas invändning att avgiftsändringarna inte tillkommit stadgeenligt.

Vid det nu utlysta extra medlemsmötet kommer underställas klubbens medlemmar att medelst omröstning besluta om:

  • att permanent sänka förstagångsavgiften från 4 000 SEK till 3 000 SEK
  • att tillfälligt, till midsommar 2019, sänka förstagångsavgiften till 2 000 SEK
  • och att retroaktivt godkänna styrelses beslut från den 9 april 2019 betr nämnda avgiftssänkningar.

Det är viktigt at så många medlemmar som möjligt möter upp till extra medlemsmöte vid Spiruddens Båtklubb den 15 maj 2019.

VÄLKOMNA
Styrelsen

Medlemsmöte och städdag

Medlemsmöte och städdag 30/3 kl 10,00-14,00
Dagordning till medlemsmöte
§:1 Mötes öppnande
§:2 Godkännande av dagordning
§:3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§:4 Röstlängd
§:5 Val av justeringspersoner och rösträknare
§:6 1st motion för ändring stadgar
§:7 Förslag till ändrade stadgar och omröstning
§:8 Övriga frågor
§:9 Mötet avslutas

Problem med fakturautskicket

Vi upplever, sedan slutet vecka 7, att e-postmeddelanden som skickas via BAS e-postfunktioner till Telia privatadresser (nn@telia.com) blockeras av Telia så att mottagarna inte får meddelandet. Vi jobbar intensivt med lösning och meddelar så snart vi har ytterligare information.

Kallelse till Årsmöte 2018

SPIRUDDENS BÅTKLUBB

Kallelse till Årsmöte 2018

Medlemmar i Spiruddens Båtklubb kallas till årsmöte.

Tid:           tisdagen den 4 december 2018

Plats:        Nationalparken hus, Naturum Tyresta

Tid:           Kl:19,00 inför årsmötet serveras det kaffe/the med tilltugg

lite info om nationalparken för nya medlemmar ca 30min.

Därefter genomförs årsmötet

 

Välkommen.

Styrelsen.

Ring: Rolf  Segerman 070-3631931 om du kommit vilse.

 

Färdväg: Motorvägen Stockholm-Nynäshamn. Ta av mot Brandbergen, följsedan skyltning mot ”Nationalparken ”ca 5km

Eller se Google Maps.

Styrelsen inbjuder till medlemsmöte på Höstens städdag i hamnen

Lördag 27 oktober 2018 kl. 10.00

Förslag till dagordning

Ny stadgar

På mötet kommer vi att diskutera och rösta om ett förslag till en ny stadgar. Samt diskutera om ett mer långtgående samarbete/sammangående med Åva Båtsällskap.

Vi i styrelsen har insett att vår nuvarande stadgar inte uppfyller dagens krav där allt mer behöver vara mer tydligt, reglerat i stadgar och föreskrifter för att klubben inte ska riskera att hamna i juridiska tvister med medlemmar eller utomstående. Detta innebär att styrelsens ansvar blir tydligare. Styrelsen får också tydligare riktlinjer för sitt arbete. Styrelsen väljer att föreslå SMBF’s normstadgar med någon mindre justering.

Vi i styrelsen ser ett stort problem i rekrytering till klubbens styrelseuppdrag. Vi är flera som vill avsluta våra uppdrag. Klubben behöver en styrelse som kan hantera de stora ekonomiska frågor som kommer de närmaste åren, klubben behöver ha kunniga i avtalsjuridik och ekonomi för att inte trampa i klaveret när nya arrenden ska omförhandlas. Klubben behöver många aktiva för att de skyldigheter klubben har gentemot medlemmarna ska uppfyllas. De aktiva behöver känna att de har möjlighet att lära sig hantera det mycket effektiva systemet (BAS) för klubbens administration. Samtliga i styrelsen behöver kunna hantera sin del i BAS.

Väl mött!

/Styrelsen

Objudna gäster

Vi har tyvärr haft objudna gäster i hamnen igen. Som vanligt är det i första hand utombordsmotorer som har stulits.

Vi har tidigare uppmanat våra medlemmar att märka sina båtar, motorer och tillbehör med så kallad DNA märkning.

Det är det mest effektiva sättet att hålla tjuven borta och i praktiken möjligt att återfå sina prylar.

För mer info se stöldskyddsföreningens sida

https://www.stoldskyddsforeningen.se/butik/privat/produkter-och-tjanster/ssf-dna-markning/#