Har vi rätt uppgifter?

Nu är det snart dags för en ny båtsäsong. Är du säker på att vi har rätt uppgifter om dig och din båt? För undvika problem kan du själv gå in och ändra dina kontaktuppgifter och om båten, som oss andra har ändrat storlek…

https://bas.batunionen.se/ på denna länk kan du logga in med din registrerade mejladress eller tilldelade användarnamn. Det går även bra att få ett nytt lösenord här.

Y-bommar 2018

Årsmötet beslutade om att det ska läggas ut y-bommar på fler bryggor, A-bryggans södra sida samt på C-bryggans södra sida. Södersida är de bojplatser som har jämna nummer, det vill säga höger sida sett från land.

De medlemmar som ligger på dessa hamnplatser kommer att få nya bojplatser hänvisade av hamnkapten via mail, när platserna för y-bommar blivit tilldelade.

Montering av y-bommar kommer att ske under vår eller höst. Stockholm stad, Fritidsförvaltningen har med kort varsel meddelat att de ska byta samtliga törnstockar på bryggorna, under våren.

Medlemmar som önskar få plats vid y-bom ska anmäla det senast 15 februari, till den interna kön ”Kö för ny hamnplats” och välja y-bom. Om du tidigare har anmält intresse så kontrollera att din anmälan är korrekt. Anmälningar till förra årets y-boms projekt gäller inte.

https://bas.batunionen.se/Account/LogIn

Urvalet av vilka som får plats handlar om anmälningstid samt lämplig båtstorlek, i kombination. Minsta plats för y-bom = båtbredd+70cm.

Medlem som tilldelas plats vid y-bom kommer bli kallade till ett informationsmöte, runt månadsskiftet februari/mars. Efter mötet ska medlem omgående betala in anmälningsavgift på 2000 kr, anmälan är bindande och återbetalas ej.

Innan beställning av Y-bommar görs, måste samtliga medlemmar som tilldelats plats betala in depositionsavgiften där anmälningsavgiften avräknas. Medlem måste även delta i arbetet på tilldelade arbetsdagar. Medlem som inte uppfyller dessa krav, förlorar rätten till plats vid y-bom.

Avgifter 2018

Medlemsavgift per kalenderår                                                        300 kr

Nyttjanderättsavgift, betalas första gången båtplats nyttjas      3000 kr

Y-bom 10 m, deposition                                                                   8 595 kr

Y-bom 8 m, deposition                                                                     7 300 kr

Y-bom 6 m, deposition                                                                     4 695 kr

Nyckeldeposition                                                                              500 kr

(Nyckel till vägbom och brygga kvitteras ut hos vår hamnkapten mot en deposition för varje nyckel.)

Klubbvimpel                                                                                      200 kr

(Vi har ett avtal med Åva Båtsällskap om att få hämta/tanka vatten vid deras mastkrans brygga, under förutsättning att båten bär SBK’s klubbvimpel, väl synlig.)

Administrationsavgift                                                                        500 kr

Ej anmält ändring av båt / email-adress                                       500 kr

Brott mot stadgarna                                                                          1000 kr

Förlorad nyckel                                                                                 500 kr

Anmälan att hamnplats/bryggplats inte kommer att nyttjas ska meddelas hamnkapten senast sista februari, annars debiteras avgift som föregående år.

Hamnavgift/Bryggavgift per kalenderår;

Bojplats, båtbredd 0 – 2,10 m              2 moduler / 3öglor           2 100 kr

Bojplats, båtbreddd 2,11 – 3,19 m      3 moduler / 4 öglor          3 150 kr

Bojplats, båtbredd 3,20 – 4,00 m        4 moduler / 5 öglor          4 200 kr

Y-bom, underhåll                                                                              700 kr

Y-bomsplats, avgift/100 cm                                                             900 kr

Bryggplats hyres för viss överenskommen båt, inte hamnplats. Kontroller äger regelbundet rum för att säkerställa att rätt båt ligger på anvisad plats. Hamnkapten har rätt att anvisa ny hamnplats, vid behov.

Faktura avseende medlemsavgift etc. aviseras till den adress medlemmen uppgivit till klubben. Det är medlemmens ansvar att anmäla ny mail så att eventuell uteslutning inte beror på felaktig adress. Det åligger inte klubben att söka efter ny adress. Anmälan om ändring av kontaktuppgifter eller byte av båt gör du här, https://bas.batunionen.se/
Här går det även att anmäla intresse för hamnplatsbyte.

Begäran om utträde ur klubben ska meddelas skriftligt till klubbens kassör. Utträdet gäller från och med månadsskiftet efter att begäran kommit klubben tillhanda. Erlagda avgifter återbetalas inte.

Medlem som inte erlagt medlemsavgift senast efter påminnelsens sista betalningsdag anses ha utträtt ur klubben. Rätt till bryggplats upphör därmed omedelbart.