Avgifter

Avgifter 2018

2018 – SBK – Avgifter

Medlemsavgift per kalenderår                                                          300 kr

Nyttjanderättsavgift, betalas första gången båtplats nyttjas      3000 kr

Y-bom 10 m, deposition                                                                      8 595 kr

Y-bom 8 m, deposition                                                                         7 300 kr

Y-bom 6 m, deposition                                                                         4 695 kr

Nyckeldeposition                                                                                 500 kr

(Nyckel till vägbom och brygga kvitteras ut hos vår hamnkapten mot en deposition för varje nyckel.)

Klubbvimpel                                                                                          200 kr

(Vi har ett avtal med Åva Båtsällskap om att få hämta/tanka vatten vid deras mastkrans brygga, under förutsättning att båten bär SBK’s klubbvimpel, väl synlig.)

Administrationsavgift                                                                          500 kr

Ej anmält ändring av båt / email-adress                                          500 kr

Brott mot stadgarna                                                                            1000 kr

Förlorad nyckel                                                                                     500 kr

(Anmälan att hamnplats/bryggplats inte kommer att nyttjas ska meddelas hamnkapten senast sista februari, annars debiteras avgift som föregående år.)

Hamnavgift/Bryggavgift per kalenderår;

Bojplats, båtbredd 0 – 2,10 m                  2 moduler / 3öglor         2 100 kr

Bojplats, båtbreddd 2,11 – 3,19 m           3 moduler / 4 öglor       3 150 kr

Bojplats, båtbredd 3,20 – 4,00 m             4 moduler / 5 öglor        4 200 kr

Y-bom, underhåll                                                                                  700 kr

Y-bomsplats, avgift/100 cm                                                                 900 kr

Bryggplats hyres för viss överenskommen båt, inte hamnplats. Kontroller äger regelbundet rum för att säkerställa att rätt båt ligger på anvisad plats. Hamnkapten har rätt att anvisa ny hamnplats, vid behov.

Faktura avseende medlemsavgift etc. aviseras till den adress medlemmen uppgivit till klubben. Det är medlemmens ansvar att anmäla ny mail så att eventuell uteslutning inte beror på felaktig adress. Det åligger inte klubben att söka efter ny adress. Anmälan om ändring av kontaktuppgifter eller byte av båt gör du här, https://bas.batunionen.se/
Här går det även att anmäla intresse för hamnplatsbyte.

Begäran om utträde ur klubben ska meddelas skriftligt till klubbens kassör. Utträdet gäller från och med månadsskiftet efter att begäran kommit klubben tillhanda. Erlagda avgifter återbetalas inte.

Medlem som inte erlagt medlemsavgift senast efter påminnelsens sista betalningsdag anses ha utträtt ur klubben. Rätt till bryggplats upphör därmed omedelbart.